HRM - HOTEL INVESTMENT GROUP sp. z o.o. ®

Restrukturyzacja firmy to proces zbiorczych działań w sferze kapitałowej, zarządczej (organizacyjnej), czy po stronie aktywów firmy, których celem jest zwiększenie efektywności, optymalizacja sposobu wykorzystania posiadanych zasobów przedsiębiorstwa, czy poprawa pozycji podmiotu na konkurencyjnym rynku.

Company restructuring is a process of collective actions in the sphere of capital, management (organizational) or on the side of the company's assets, the purpose of which is to increase efficiency, optimize the way the company's resources are used, or improve the company's position on a competitive market.


NASZA MISJA:

HIG HOTEL INVESTMENT GROUP to spółka w 100 proc. prywatna, której celem jest nowoczesne zarządzanie obiektami hotelowymi I  gastronomicznymi należącymi do osób fizycznych które zostały poszkodowane przez pandemie COVID-19. 

Rolą HIG jest po pierwsze pomoc w odzyskiwaniu zdolności rynkowych w nowej rzeczywistości, kształtowanie wprowadzanie innowacji, nowoczesnych rozwiązań i optymalizacji działania obiektów.

OUR MISSION:

HIG HOTEL INVESTMENT GROUP

is a 100% company. private, the purpose of which is the modern management of hotel and catering facilities owned by natural persons who have been affected by the COVID-19 pandemic.
The role of PHH is, first of all, to help regain market capacity in the new reality, shape the introduction of innovations, modern solutions and optimize the operation of facilities.